دخترا واسه پسرا آرايش نمیکنن😒
چون پسرا چيزى از ارایش حالیشون نیست😜
در واقع دخترا واسه هم ارایش میکنن😂✌️