‏حالا طرف شوهرش اسمش ممده، محمد صداش میکنه رو میشه هضم کرد ولی ناموسا مِهتی رو مَهدی صدا نکنید