‍ و عشق
درد است
که مرهمش
در میان بازوان توست
مرا بخوان
به امن
ای رویای عاشقانهای