2شب پبش دختر 3ساله‌م تب کرده بود شیاف زدیم تبش بیاد پایین.
امروز من تب کردم یه اسمارتیز آورده میگه بابا بیا اینو بزنم به تونت خوب شی ^_____^