آنگاه که
صدای تو را میشنوم
میپندارم که میتوانم
دیگربار از تو شعله ور شوم
و بر مدخل کشت زارانت
بارها و بارها
جان دهم...