‏چند روزه بابام هی میاد میگه مراقب کلیه هات باش و زود به زود برو دسشویی

گفتم چرا بابا؟
گفت برا پول ماشین بهشون نیاز دارم ://