چاره ها رفت زِ دستِ دلِ بیچارهٔ من

تو بیا
چارهٔ من شو
که تویی چارهٔ من