اگه آدم کسی رو نداشته باشه
دیوونه میشه....
فرق نمی کنه طرف آدم کی باشه ،
هرکی می خواد باشه
امّا پهلوت باشه...