ببین با من چه کردی
که نگاهی
جز نگاهت
بر دلم معنا ندارد...!