‏به بابام گفتم میخوام یه بیزینسی رو شروع کنم گفت فعلا که شروع کردی به گوه خوردن ://