‏به یه رفیق شیرازیم زنگ زدم یهو داد زد مامان غذا سوخت، مامانش داد زد غذا سوخت، باباش داد زد غذا سوخت

خلاصه همشون فقط داد میزدن، کسی نمیرفت گازو خاموش کنه 😂😂