ما هرکسی را یکجور میکشیم
بعضی را با گلوله
بعضی را با حرف
بعضی را با کارهایی که کرده ایم

و بعضی را با کارهایی که تا به امروز برای آنها نکرده ایم...