دخترو پسرای دماغ عملی در راهپیمایی 22بهمن :

برگ برگ آبلیکا
برگ برگ اسلاعیل
برگ برگ ایندلیس
برگ برگ زیبوتی 😂