عنوان سریع ترین تبدیل شونده از جامد به گاز رو اهدا میکنیم بههههههه
جناب نخود
تشویق بفرمایید ایشون رو 😂😂