‏پسره 10 سالش بود
کنار پیاده‌رو نشسته بود
گفتم شاید گم شده
بهش گفتم:
کوچولو راه خونتونو گم کردی؟
گفت: گمشو، منتظر زیدمم!!
گوشیش زنگ زدیه آیفون 10 از جیبش درآورد
گفت:الو، منو نیم ساعته اینجا کاشتی؟
خو پاشو بیا انتر خانوم!

رفتم خونه دارم رو آلبوم عکس بچگیام تف میکنم ://