به بابام‌ میگم: باجناقت کرونا گرفته!


میگه: این عوضی پارسالم سانتافه گرفت به ما نگفت 😂