‏خوابیده بودم که یهو با صدای مامانم بیدار شدم که داشت خطاب به بابام میگفت من 90 تا سکه داشتم تو خرجشون کردی
داشتم فکر میکردم مامان من کی 90 تا سکه خرید!!! که بابام گفت نه خانووم من زیاد کردمشون ببین امتیازت رو 😂