بلال میخوردیم به بابام گفتم معجزه خدارو ببین این بلال یه زمان اذان میگفته

بابامم گفت معجزه خدا فقط خودت که اینقدر مقدمه چینی میکنم بمیری ولی هنوز زنده ای 😂