وقتی میشنوم که بچه های زیر هشت، نه سال در مقابل ویروس کرونا مصونیت دارن