آیا می دانستید چرا آلومینیم زنگ نمی زنه

چون شارژ نداره
فکر کردی مثل آهن بچه پولداره😏