پلک می زنی
جهانم زیر رو می شود
موهایت را باز می کنی
طوفان می شود..
می خندی بهار می آید..؛
دیوانه منم که خانه ام را
روی گسل خطرناک تن تو
ساخته ام..!