بیزارم از دنیایی که...
شکستن شیشه خونه هـــــــا جرمه...
ولی شکستنِ... دلِ آدما ...
هیچ تاوانی نداره