تمامِ حرف من این است
که کاش آدم ها یاد بگیرند
که عشق پدیده ای حس کردنی است
نه فکر کردنی...