یادش شمام همیشه تو مدرسه فکر میکردید این پنکه سقفی اگر بیوفته، کیا در جا سرشون قطع میشه emoji)))