یه سگ‌داشتیم بابام گذاشتش تو گونی
بردش بیابون که ولش کنه !

عصرشد بابام‌ نیومد مامانم زنگ زده میگه :
کجایی سگه دوباره برگشته!

بابامم میگه:
بپرس از کجا اومده من گم شدم emoji))