گوشت جوری گرونه که باید سر سفره تصور کنیش.خودم بعد آبدوغ خیار خلال دندون برمیدارم مثلاً گوشت گیر کرده

باباَم بستریه،زیاد رفته تو نقش چربی گرفته 😂