ظهر همه خواب بودن رفتم بخاریو خاموش کردم خیلی حال داد همشون مث سگ لرز کرده بودن

اینو از تو گروه پدرا دزدیم emoji)