بابام اومد تو خونه با گریه دویید منو بغل کرد و ‌ماچ و بوسهگفتم اتفاقی واسه مادربزرگ افتاده؟

گفت نه خودم کرونا گرفتم ://