انتخابات نزدیک است..

من رای میدهم ..

به کسی که ....

قول دهد....

تمام خیابان های این شهر
و
خاطره هایش را عوض کند ...