شمام وقتی میخواین با کفش از روی فرش رد بشین تند تند رد میشین که مثلا فرش کثیف نشه

بعدم فکر میکنید کثیف نشده...
یا فقط من اسکولم ://