‏من اولین باری که عرق خوردم هشت سالم بود جریانشم این بود که بابا مامانم رفته بودن بیرون من از فرصت استفاده کردم رفتم تو اتاق بابام زیر بغلمو لیس زدم

بعد فهمیدم اون عرق با این عرق فرق میکنه 😂