غروب جمعه وقتی میگه برو حموم برا شنبه تمیز باشی ://