در معبرِ من
دیگر
هیچ چیز نجوا نمی‌کند :
نه نسیم و نه درخت
نه آبی درگذر