ولی من اگه ویروس کرونا بگیرم دیگه همه مهمونیای خونوادگی رو با دل و جون میرم با همه هم روبوسی میکنم