اینکه بعد از شام نمکدونو برمیدارم برم سرکوچه نمک بریزم که ماشینا سر نخورن اگه اسمش کمک به هم نوع نیست پس چیه؟

البته بابام معتقده که داری گه میخوری میخوای بری سیگار بکشی ://