در زندگی لحظاتی هست که به صد مرگ سخت‌تر می‌ارزند،
خاطره‌ای شاید رؤیایی، اتفاقی!