هر غم که می‌آید
برم می‌خوانم این مصراع را
کاین نیز هم در عاشقی بالایِ غم‌های ‌دگر