یه بارم جن دیدم شروع کردم به قرآن خوندن که بره، اومد زد روی شونه ام گفت من که رفتم ولی توام انصافا با این صدات جای دیگه نخون.