باکی نیست
اگر زیر پایم تهی باشد
میان بازوانت
امن‌ترین نقطه‌ی دنیاست...