‏یبارم اومدم خونه تا بابام دیدم سریع گفتم چرا دهنم بو عرق میدن!

بابام هل شد گفت لابت راننده تاکسی خورده
یکم رفت تو فکر یهو با کمربند افتاد دنبالم emoji)