پایان شب من باش
چون جای درنگی نیست...

جز عشق برای ما
پایان قشنگی نیست...