یه بار بابام تا اومد خونه گرفت منو زد
گفتم چرا زدی؟

گفت میخوام برم حموم ،بعدش بخوام بزنمت عرق میکنم الان زدمت دیگه ://