باید یک نفر بنشیند
دست بگذارد روی شانه‌ات‌
از ته دل بگوید
چه مرگت است دیوانه جان؟
بعد سفت بغلش کنی و
تمامِ خوب نبودن هایت از
چشم هایت بیرون بزند ...