یادش بخیر اولین و اخرین باری که بابام گفت سردمه و بخاری روشن کنید خونه ی عمم اینا بودیم
بهش گفتم پس چرا تو خونه سردت نیست؟

گفت گاز مفته هیچی نگو فقط گرما ذخیره کن emoji