ولنتاین چیست ؟

«ولنتاين» نام كشيشي بوده ، كه مخفيانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری ميكرد. زيراكه فرمانروای روم بنام كلوديس دوم ، براين باور بوده كه سربازی در جنگ خوب خواهد جنگيد كه مجرد باشد.

كلوديوس به قدری سنگدل بود كه هيچ كس جرات كمک به ازدواج سربازان را نداشت.
ولی كشيشی به نام ولنتاين ، مخفيانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری ميكرد. كلوديوس دوم از اين جريان خبردار ميشود و دستور ميدهد كه والنتاين را به زندان بيندازند و به جرم جاری كردن عقد او را اعدام كنند.

از آن زمان در كشورهای غربی روز 14 فوريه را روز ولنتاين ( روز عشاق يا روز عشق ورزی ) ميگويند و آن را جشن میگيرند.