هر بار
که می‌خندی
چیزی شبیه
«عشق» در دلم
فرو میریزد ...