‏آی فیلم سال به سال لحنش صمیمی تر میشه !
سالای پیش مینوشت : سریال مُختارنامه
پارسال نوشت : مُختارنامه
امسال نوشته : مُختار
یحتمل سال بعد مینویسه : مُخی