💋برای بزرگ كردن لب ها با آرايش از خط لب استفاده کنید.

لب پایینی خود را با خط لب یک کم بزرگتر کنید. رنگ رژ لب را نسبتا تیره انتخاب كنيد و برای مرکز لب پایینی از جلای روشن تر بهره بگیرید. اگر می خواهید لب های خود را بزرگ کنید بايد چندین مرتبه با خط لب این کار را تمرین کنید. اگر خط لب را خیلی پایین تر از حد معمول بکشید، همچون دلقک ها به نظر می رسید🤭
براى ماندگارى بيشتر رژلب اول با یک مداد لب های خود را رنگ کنید، سپس روی آن رژ لب بمالید. مداد مثل یک چسب عمل می کند و تمام روز رژ لب را نگه می دارد.