‏کاش شاطر بودم شمارمو با کنجد مینوشتم رو نون مشتری خوشگلا ://