‏تو اتاقم تا کمر از پنجره رفته بودم بیرون سیگار بکشم یهو بابام در اتاقو باز کرد

اومد تو گفت به نفعته دزد باشی 😂